NDF s.r.o.

Kontakt


Adresa

NDF s.r.o.
Ul. Cukrovarská 307/5
914 01 Trenčianska Teplá


Konateľ spoločnosti

Pavol Provazník - pr^o*va#zni<k@ndf.sk<
Tel: +421 32 6554 010

Vedúci dopravy

Stanislav Mezeš - m!e$ze>s@@@ndf.s$k
Mobile: +421 902 924 400 Tel: +421 32 6554 011

Dispečing a Špedícia

Fax: +421 32 6554 025
e-mail: sped>ic@ia!@n^df.s#k

Ján Miškech - m*is(k(ec!h@@@n!df.%s#k$
Mobile: +421 902 924 455 Tel: +421 32 6554 021

Ľubomír Štefánek - s<t)ef)an*ek@nd$f(.s)k@
Mobile: +421 902 924 436 Tel: +421 32 6554 026

Marian Vlkovič - v(l^k*ov*ic$@(n%df.!sk
Mobile: +421 902 925 200 Tel: +421 32 6554 029

Ivan Bachorec - bach#or>ec@!n@d@f!.#s)k!
Mobile: +421 902 924 456 Tel: +421 32 6554 024

Servis a opravy

Michal Maruna - se*rvi#s@^n(d$f.sk)
Mobile: +421 902 924 443

Ekonomické oddelenie

Fax: +421 32 6554 015
e-mail: eko#nom@!nd)f.sk^

Emília Berecová - be<re%cov%a@n^df^.)s%k<
Tel: +421 32 6554 034

Katarína Šeligová - selig%ova<@#n*df!.)sk>
Tel: +421 32 6554 033